ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ     นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใชัอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ    นำหน้าชื่อ       จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้สระ    ั ะ า อิ อึ อึ อื อุ อู ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ          จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร   ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ  ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศตรัศมีสะ-ตา-รัด-สะ – หมีมีร้อยแสง คือ แสงอาทิตย์
ศานตมลสาน-ตะ-มนผู้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ พวงมาลัย
ศุทธหทัยสุด-ทะ-หะ-ทัยผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ศุภนิตาสุบ-พะ-นิ-ดาธิดาผู้มีโชค
ศุภสุดาสุ-พะ-สุ-ดาธิดาผู้สวยงาม
สวรรคพธูสะ-หวัน-คะ- พะ-ทูนางฟ้า
สิตานันท์สิ-ตา-นันเบิกบาน
สิรีธรสิ-รี-ทอนผู้มีบุญ
สิโรธรสิ-โร-ทอนคอ
สริตาสะ-ริ-ตาแม่น้ำ
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง
สีตลาสี-ตะ-ลาเยือกเย็น
สตรีรัตน์สะ-ตรี-รัดนางแก้ว หญิงงาม
สโรชาสะ-โร-ชาดอกบัว
สโรชินสะ-โร-ชินดอกบัว
เหมสุดาเหม-สุ-ดาหญิงที่มีค่าดั่งทอง
อมราวดีอะ-มะ-รา-ดีชื่อเมืองของพระอินทร์
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ หน้าหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จวงจันทร์จวง-จันเครื่องหอมที่เจือด้วยจันทร์
จิตรารจิสจิด-ตรา-ระ-จิดพระอาทิตย์
จงกลนีจง-กน-นีดอกบัวที่มีเกสรซ้อนหลายชั้น
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด
ชลลดาชน-ละ-ดาเถาน้ำ คือ ลูกคลื่น
ชลธิรศน์ชน-ทิ-รดผู้มีน้ำหุ้ม คือโลก
ชวนิลชะ-วะ-นินลมเร็ว พายุ


สระ ะ  า อิ อี อึ อื อุ อู  ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กุลกันยากุน-กัน-ยาหญิงที่เกิดในตระกูล
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้กลิ่นหอม
ตาราไตตะ-รา-ไตดอกบัว
เตือนตาเตือน -ตาชาวดู
ทินารมภ์ทิ-นา-รมรุ่งอรุณ
ทิพากรทิ-พา-กอนพระอาทิตย์
ทิพย์สุดาทิบ-สุ-ดานางสวรรค์ นางฟ้า
ธุมาวลีทุ–มา-วะ-ลีวง หรือ กลุ่มแห่งควัน
นฤนาทนะ-รึ-นาดความกึกก้อง
นัดดานัด-ดาหลาน
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์
นีราจรนี-รา-จอนผู้ไปในน้ำ คือ ปลา

 

หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันเสาร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล  ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันอาทิตย์

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.