ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ     นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใชัอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ    นำหน้าชื่อ       จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้สระ    ั ะ า อิ อึ อึ อื อุ อู ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ          จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร   ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ  ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศตรัศมี สะ-ตา-รัด-สะ – หมี มีร้อยแสง คือ แสงอาทิตย์
ศานตมล สาน-ตะ-มน ผู้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้ พวงมาลัย
ศุทธหทัย สุด-ทะ-หะ-ทัย ผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ศุภนิตา สุบ-พะ-นิ-ดา ธิดาผู้มีโชค
ศุภสุดา สุ-พะ-สุ-ดา ธิดาผู้สวยงาม
สวรรคพธู สะ-หวัน-คะ- พะ-ทู นางฟ้า
สิตานันท์ สิ-ตา-นัน เบิกบาน
สิรีธร สิ-รี-ทอน ผู้มีบุญ
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
สริตา สะ-ริ-ตา แม่น้ำ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สีตลา สี-ตะ-ลา เยือกเย็น
สตรีรัตน์ สะ-ตรี-รัด นางแก้ว หญิงงาม
สโรชา สะ-โร-ชา ดอกบัว
สโรชิน สะ-โร-ชิน ดอกบัว
เหมสุดา เหม-สุ-ดา หญิงที่มีค่าดั่งทอง
อมราวดี อะ-มะ-รา-ดี ชื่อเมืองของพระอินทร์
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ หน้าหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
จวงจันทร์ จวง-จัน เครื่องหอมที่เจือด้วยจันทร์
จิตรารจิส จิด-ตรา-ระ-จิด พระอาทิตย์
จงกลนี จง-กน-นี ดอกบัวที่มีเกสรซ้อนหลายชั้น
จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
ชลลดา ชน-ละ-ดา เถาน้ำ คือ ลูกคลื่น
ชลธิรศน์ ชน-ทิ-รด ผู้มีน้ำหุ้ม คือโลก
ชวนิล ชะ-วะ-นิน ลมเร็ว พายุ


สระ ะ  า อิ อี อึ อื อุ อู  ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กุลกันยา กุน-กัน-ยา หญิงที่เกิดในตระกูล
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้กลิ่นหอม
ตาราไต ตะ-รา-ไต ดอกบัว
เตือนตา เตือน -ตา ชาวดู
ทินารมภ์ ทิ-นา-รม รุ่งอรุณ
ทิพากร ทิ-พา-กอน พระอาทิตย์
ทิพย์สุดา ทิบ-สุ-ดา นางสวรรค์ นางฟ้า
ธุมาวลี ทุ–มา-วะ-ลี วง หรือ กลุ่มแห่งควัน
นฤนาท นะ-รึ-นาด ความกึกก้อง
นัดดา นัด-ดา หลาน
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
นีราจร นี-รา-จอน ผู้ไปในน้ำ คือ ปลา

 

หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันเสาร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล  ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันอาทิตย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.