ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ     นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใชัอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ    นำหน้าชื่อ       จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้สระ    ั ะ า อิ อึ อึ อื อุ อู ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ          จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร   ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ  ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศตรัศมี สะ-ตา-รัด-สะ – หมี มีร้อยแสง คือ แสงอาทิตย์
ศานตมล สาน-ตะ-มน ผู้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้ พวงมาลัย
ศุทธหทัย สุด-ทะ-หะ-ทัย ผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ศุภนิตา สุบ-พะ-นิ-ดา ธิดาผู้มีโชค
ศุภสุดา สุ-พะ-สุ-ดา ธิดาผู้สวยงาม
สวรรคพธู สะ-หวัน-คะ- พะ-ทู นางฟ้า
สิตานันท์ สิ-ตา-นัน เบิกบาน
สิรีธร สิ-รี-ทอน ผู้มีบุญ
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
สริตา สะ-ริ-ตา แม่น้ำ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สีตลา สี-ตะ-ลา เยือกเย็น
สตรีรัตน์ สะ-ตรี-รัด นางแก้ว หญิงงาม
สโรชา สะ-โร-ชา ดอกบัว
สโรชิน สะ-โร-ชิน ดอกบัว
เหมสุดา เหม-สุ-ดา หญิงที่มีค่าดั่งทอง
อมราวดี อะ-มะ-รา-ดี ชื่อเมืองของพระอินทร์
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ หน้าหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
จวงจันทร์ จวง-จัน เครื่องหอมที่เจือด้วยจันทร์
จิตรารจิส จิด-ตรา-ระ-จิด พระอาทิตย์
จงกลนี จง-กน-นี ดอกบัวที่มีเกสรซ้อนหลายชั้น
จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
ชลลดา ชน-ละ-ดา เถาน้ำ คือ ลูกคลื่น
ชลธิรศน์ ชน-ทิ-รด ผู้มีน้ำหุ้ม คือโลก
ชวนิล ชะ-วะ-นิน ลมเร็ว พายุ


สระ ะ  า อิ อี อึ อื อุ อู  ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กุลกันยา กุน-กัน-ยา หญิงที่เกิดในตระกูล
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้กลิ่นหอม
ตาราไต ตะ-รา-ไต ดอกบัว
เตือนตา เตือน -ตา ชาวดู
ทินารมภ์ ทิ-นา-รม รุ่งอรุณ
ทิพากร ทิ-พา-กอน พระอาทิตย์
ทิพย์สุดา ทิบ-สุ-ดา นางสวรรค์ นางฟ้า
ธุมาวลี ทุ–มา-วะ-ลี วง หรือ กลุ่มแห่งควัน
นฤนาท นะ-รึ-นาด ความกึกก้อง
นัดดา นัด-ดา หลาน
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
นีราจร นี-รา-จอน ผู้ไปในน้ำ คือ ปลา

 

หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันเสาร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล  ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันอาทิตย์

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.