ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

0
186
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ     นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใชัอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ    นำหน้าชื่อ       จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้สระ    ั ะ า อิ อึ อึ อื อุ อู ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ          จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร   ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ  ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศตรัศมีสะ-ตา-รัด-สะ – หมีมีร้อยแสง คือ แสงอาทิตย์
ศานตมลสาน-ตะ-มนผู้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ พวงมาลัย
ศุทธหทัยสุด-ทะ-หะ-ทัยผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ศุภนิตาสุบ-พะ-นิ-ดาธิดาผู้มีโชค
ศุภสุดาสุ-พะ-สุ-ดาธิดาผู้สวยงาม
สวรรคพธูสะ-หวัน-คะ- พะ-ทูนางฟ้า
สิตานันท์สิ-ตา-นันเบิกบาน
สิรีธรสิ-รี-ทอนผู้มีบุญ
สิโรธรสิ-โร-ทอนคอ
สริตาสะ-ริ-ตาแม่น้ำ
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง
สีตลาสี-ตะ-ลาเยือกเย็น
สตรีรัตน์สะ-ตรี-รัดนางแก้ว หญิงงาม
สโรชาสะ-โร-ชาดอกบัว
สโรชินสะ-โร-ชินดอกบัว
เหมสุดาเหม-สุ-ดาหญิงที่มีค่าดั่งทอง
อมราวดีอะ-มะ-รา-ดีชื่อเมืองของพระอินทร์
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ หน้าหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จวงจันทร์จวง-จันเครื่องหอมที่เจือด้วยจันทร์
จิตรารจิสจิด-ตรา-ระ-จิดพระอาทิตย์
จงกลนีจง-กน-นีดอกบัวที่มีเกสรซ้อนหลายชั้น
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด
ชลลดาชน-ละ-ดาเถาน้ำ คือ ลูกคลื่น
ชลธิรศน์ชน-ทิ-รดผู้มีน้ำหุ้ม คือโลก
ชวนิลชะ-วะ-นินลมเร็ว พายุ


สระ ะ  า อิ อี อึ อื อุ อู  ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กุลกันยากุน-กัน-ยาหญิงที่เกิดในตระกูล
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้กลิ่นหอม
ตาราไตตะ-รา-ไตดอกบัว
เตือนตาเตือน -ตาชาวดู
ทินารมภ์ทิ-นา-รมรุ่งอรุณ
ทิพากรทิ-พา-กอนพระอาทิตย์
ทิพย์สุดาทิบ-สุ-ดานางสวรรค์ นางฟ้า
ธุมาวลีทุ–มา-วะ-ลีวง หรือ กลุ่มแห่งควัน
นฤนาทนะ-รึ-นาดความกึกก้อง
นัดดานัด-ดาหลาน
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์
นีราจรนี-รา-จอนผู้ไปในน้ำ คือ ปลา

 

หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันเสาร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล  ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันอาทิตย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.