ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

งดเว้นการใช้อักษร บ ป ผ พ ฤ ภ ม ร่วมอยู่ในชื่อเพราะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กชกรกด- ชะ-กอนกระพุ่มมือไหว้
กานดากาน-ดาหญิงที่รัก
กัณฐิกากัน-ทิ-กาสร้อยคอ
กันตยากัน-ตะ-ยาสาวสวย เป็นสุข
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กัลย์สุดากัน-สุ-ดาธิดาผู้มีความสามารถ
กสิณาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กวิติกะ-วิ-ติวธีรจนาคำประพันธ์
กุลรัตน์กุน-รัดรัตนะ วงค์ตระกูล
กุลชากุน-ละ-ชาผู้มีสกุลดี
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีผู้มีสกุล
กุลนันทน์กุน-ละ-นันเป็นที่ยินดีของวงค์ตระกูล
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน
เกตนิกาเกด-นิ-กาเป็นหลักฐาน ผู้มีเหย้าเรือน
ชลธิชาชน-ทิ-ชาพระลักษณ์
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์
ฐิตินันท์ทิ-ติ-นันผู้มีความชื่นชมยินดีคงทน
ณัฐกุลนัด-ทะ-กุลตระกูลนักปราชญ์
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินขอผู้เกิด
ธญานีทะ-ยา-นีสตรีผู้เป็นปราชญ์
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีให้ทรัพย์
ธนารักษ์ทะ-นา-รักผู้รักษาเงิน
นิศานาถนิ-สา-นาดพระจันทร์
รัศนีกรรัด-ชะ-นี-กอนพระจันทร์
วนิดา<วะ-นิ-ดา>หญิงสาว หญิงที่รัก
วิมลวรรณวิ-มน-วันผู้มีผิวพรรณงาม
วิไลลักษณ์วิ-ไล-ลักมัลักษณะงาม
วารุณีวา-รุ-นีเทพีแห่งเหล้า
ศกลรัตน์สะ-กน-รัดเพชรบริสุทธิ์
ศศิธรสะ-สิ-ทอนดวงจันทร์
สาลิณีสา-ลิ-นีชื่อฉันท์อย่างหนึ่งมีกำหนด 11 พยางศ์
สาวิตรีสา-วิด-ตรีคำสดุดีของพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท
สุดารัตน์สุ-ดา-รัดหญิงที่ดีเลิศ
สุธาสินีสุ-ทา-สิ-นีเทวดา
อรนิชาออน-นิ-ชาสตรีบริสุทธิ์
อโรญาอะ-โร-ยาไร้โรค

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.