การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

5 ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นกระบวนการวางแผนการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้มีพนักงานที่มีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะรวมถึงการประเมินความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร การวิเคราะห์ความสามารถและทักษะของพนักงานที่มีอยู่แล้ว การวางแผนการจัดหาพนักงานใหม่ การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวขององค์กร

1. ช่วยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการประเมินผลจากการใช้การบริหาร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตามปกติจะกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนเป็นระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งอาศัยผ่านกระบวนการยุทธศาสตร์การวางแผน เจ้าหน้าที่ผู้วางแผนทรัพยากรมนุษย์มีขีดความสามารถพัฒนาหน้าที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ จะมีความเหมาะสมกับการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2.  ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานทั้งด้านกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์และวัตถุประสงค์ขององค์การในอนาคต เพราะว่า องค์การจะต้องมีการพัฒนา และขยายการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ในขณะเดียวกันทางด้านกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการวางแผนควบคู่ และให้มีความสอดคล้องกับการวางแผนการดำเนินงานขององค์การในอนาคต กล่าวได้ว่า องค์การจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ช่วยให้ประสบผลสำเร็จด้านการประหยัดในการจ้างบุคลากรใหม่ เป็นระบบการควบคุมอัตราจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนตำแหน่งงานภายในองค์การ เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดำเนินการจ้างบุคลากรใหม่ตามยุทธศาสตร์การวางแผนดำเนินงานควบคู่กับการวางแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย์  เพราะการจ้างบุคลากรใหม่แต่ละบุคคลเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้องค์การมีต้นทุนการผลิต หรือการบริหารที่สูงขึ้น ดังนั้นองค์การจะจ้างบุคลากรใหม่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความคุ้มทุนเป็นหลัก โดยต้องดำเนินการจ้างบุคลากรใหม่ตามแผนการดำเนินงาน และแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยประหยัด คล่องตัว ตรงตามวันที่ต้องการใช้บุคลากรมาปฏิบัติงาน

4.  ช่วยกระจายข่าวสารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยงานกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานอื่นภายในองค์การให้ได้รับข่าวสารความต้องการทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานขององค์การในอนาคต จะสามารถช่วยให้บุคลากรขององค์การ และบุคคลภายนอกที่สนใจมาสมัครเข้าทำงาน เมื่อถึงโอกาสที่องค์การมีการประกาศรับสมัครบุคลากร นับได้ว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งการดำเนินงาน และการับรับสมัครบุคลากรขององค์การไปพร้อมกันในขณะเดียวกัน

5. ช่วยประสานงานโปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน เช่น การยืนยันแผนการปฏิบัติการ และความต้องการในการจ้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีผลในทางปฏิบัติเป็นจริง เพื่อทำให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการวางแผนการดำเนินงานขององค์การในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.