ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

0
209
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ใช้อักษร   จ ฉ ช ซ ฌ ญ         นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ      จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร   ด ต ถ ท ธ น          นำหน้าชื่อ      จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    ย ร ล ว    ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี  ทำให้เสื่อมถอย

อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร
จิตตมาศจิด-ตะ-มาดเดือนห้า เมษายน
จินทภาจิน-ทะ-พาแสงจันทร์
จุฑามาศจุ-ทา-มาดปิ่นทอง เครื่องประดับจุก
เจิมจันทน์เจิม-จันทร์แตะแต้มด้วยเครื่องหอม
เฉิดฉินเฉิด-ฉินงามอย่างเพรศพริ้ง
ชนกสุดาชะ-นก-สุ-ดาลูกสาวท้าวชนก คือ นางสีดา
ชญาณีชะ-ยา-นีสตรีผู้เป็นนักปราชญ์
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งชน
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ ทองเนื้อดี
ชนนิกานต์ชน-นิ-กานเป็นที่รักของมารดา
ชุติมาชุ-ติ-มาผู้มีความรุ่งเรือง
เฌอเอมเชอ-เอมชะเอม
ญานิกายา-นิ-กาผู้มีความรู้


อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บุปผคนธ์บุป-ผะ-คนกลิ่นดอกไม้หอม
เบญญาเบน-ยาปัญญา
ปสันจิตปะ-สัน-จิตจิตเลื่อมใสแล้ว
ผาณิตาผา-นิ-ตาหวานดั่งน้ำอ้อย
ผกาสินีผะ-กา-สิ-นีหญิงผิวงามดั่งดอกไม้
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น -พิ-สุดสุกใสดั่งจันทร์เพ็ญ เต็มด้วยความบริสุทธิ์
พิมานมาศพิ-มาน-มาดวิมานทอง
ภคินีพะ-คิ-นีหญิงผู้มีส่วนในกิจการ
ภานุมาศพา-นุ-มาดพระอาทิตย์
มธุชามะ-ทุ-ชาขนมลูกกวาด
มุขสุดามุก-ขะ-สุ-ดาหญิงผู้เป็นประธาน


อักษร 
    ด ต ถ ท ธ น     นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ดนุนุชดะ-นุ-นุดน้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ตัจฉนีตัด-ฉะ-นีมีดขวาน
โถมนะโถ-มะ-นะการชมเชย ชื่นชม
ทักษิณาทัก-สิ-นาทานเพื่อผลอันเจริญ ทิศใต้ด้านขวา
ทัณฑิมาทัน -ทิ-มาชื่อนกในเทพนิยาย
ธนิษฐาทะ-นิด-ถาชื่อ ดาวไช่ หรือดาวกา
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา หญิงผู้หนักแน่นมั่นคง
นคนันทินีนัก-คะ-นัน -ทิ-นีธิดาขุนเขาหิมาลัย คือ พระทุรดา
นทีกานต์นะ-ที-กานผู้ชอบแม่น้ำ คือ ทะเล
นศามณีนิ-สา-มะ-นีดวงจันทร์


หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันศุกร์ ตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันเสาร์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.