ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

0
276
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ใช้อักษร        ย ร ล ว             นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง         นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ศ ษ ส ห ฬ ฮ     นำหน้าชื่อ จะเป็นนปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    จ ฉ ช ซ ฌ ญ    ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ยศธรยด -สะ -ทอนรักษาชื่อเสียงไว้
ยศวดียด -วะ -ดีหญิงผู้มียศ
เยียรบับเยีย -ระ -บับผ้าชนิดหนึ่งมีลายทอด้วยไหมทอง
รดาระ-ดายินดี
รติรัตน์ระ -ติ -รัดความยินดี
รวิวรรณระ -วิ -วันมีสีเหมือนพระอาทิตย์
รมณียารม -มะ -นี-ยาน่ารัก น่าชม น่าเป็นสุข
รังสิมารัง -สิ -มาผู้มีแสง พระอาทิตย์
รัตนวลีรัด -ตะ -นะ-วะ -ลีสร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย
ลักษมณลัก -สะ -มนมีลักษณะดี
ลีลาวดีลี – ลา -วะ -ดีหญิงผู้งดงาม
วิภาวีวิ – พา- วีผู้รู้แจ้ง
วิลาสินีวิ -ลา -สิ -นีหญิงงามที่มีเสน่ห์
วิสสุตาวิด -สุ -ตามีชื่อเสียง
วสุนันท์วะ -สุ -นันความยินดีในทรัพย์
วสุนธราวะ -สุน -ทะ – ราแผ่นดินทอง
เวธกาเว -ทะ -กาเฉียบแหลม


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กนกพรรณกะ -หนก -พันวงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
กัลยาณีกัน – ละ -ยา -นีหญิงผู้งามพร้อม
กุลธิดากุน -ทิ -ดาหญิงที่เกิดในตระกูลดี
ขัตติยาขัด -ติ -ยาสตรีผู้สูงศักดิ์
โขมพัสตร์โขม – มะ – พัดผ้าทอจากเปลือกไม้
คคนางค์คะ -คะ -นางท้องฟ้า
คัทลียาคัด -ทะ – ลี -ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คุณิตาคุ -นิ -ตาผู้ทรงคุณความดี
ฆรณีคะ -ระ -นีหญิงแม่เรือน
ฆรวัณณ์คะ -ระ- วันเป็นที่ยินดีในบ้าน
งามลักษณ์งาม -ลักมีลักษณะงามพร้อม


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ
 

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศศิวิมลสะ -สิ -วิ -มนบริสุทธิ์ราวดวงจันทร์
ศรุตาสะ -รุ – ตามีความรู้แจ้ง
ศรุตยาสะ -รุด -ตะ -ยาทำให้รุ่งโรจน์
ศุภรดาสุ -พะ -ระ -ดาขาวสะอาด
สาธิตาสา- ทิ -ตาทำให้รู้แจ้ง
สาวิตรีสา -วิด-ตรีพระอาทิตย์
สิตมณีสิด -ตะ -มะ -นีแก้วผลึก
หฤทัยหะ -รึ -ทัยหัวใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึก
หทัยพันธน์หะ -ทัย -พันผูกใจ ตรึงใจ
หิรัณยาหิ – รัน -ยาเงินทอง
เหมวดีเห – มะ -วะ- ดีขัณฑสกร มีรสหวาน


หมายเหต
ุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น.- 06.00  ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันพุธ ตามกฏเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่าง จากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 ไปแล้วเป็นวันพฤหัสบดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.