ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ใช้อักษร        ย ร ล ว             นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง         นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ศ ษ ส ห ฬ ฮ     นำหน้าชื่อ จะเป็นนปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    จ ฉ ช ซ ฌ ญ    ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ยศธร ยด -สะ -ทอน รักษาชื่อเสียงไว้
ยศวดี ยด -วะ -ดี หญิงผู้มียศ
เยียรบับ เยีย -ระ -บับ ผ้าชนิดหนึ่งมีลายทอด้วยไหมทอง
รดา ระ-ดา ยินดี
รติรัตน์ ระ -ติ -รัด ความยินดี
รวิวรรณ ระ -วิ -วัน มีสีเหมือนพระอาทิตย์
รมณียา รม -มะ -นี-ยา น่ารัก น่าชม น่าเป็นสุข
รังสิมา รัง -สิ -มา ผู้มีแสง พระอาทิตย์
รัตนวลี รัด -ตะ -นะ-วะ -ลี สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย
ลักษมณ ลัก -สะ -มน มีลักษณะดี
ลีลาวดี ลี – ลา -วะ -ดี หญิงผู้งดงาม
วิภาวี วิ – พา- วี ผู้รู้แจ้ง
วิลาสินี วิ -ลา -สิ -นี หญิงงามที่มีเสน่ห์
วิสสุตา วิด -สุ -ตา มีชื่อเสียง
วสุนันท์ วะ -สุ -นัน ความยินดีในทรัพย์
วสุนธรา วะ -สุน -ทะ – รา แผ่นดินทอง
เวธกา เว -ทะ -กา เฉียบแหลม


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กนกพรรณ กะ -หนก -พัน วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
กัลยาณี กัน – ละ -ยา -นี หญิงผู้งามพร้อม
กุลธิดา กุน -ทิ -ดา หญิงที่เกิดในตระกูลดี
ขัตติยา ขัด -ติ -ยา สตรีผู้สูงศักดิ์
โขมพัสตร์ โขม – มะ – พัด ผ้าทอจากเปลือกไม้
คคนางค์ คะ -คะ -นาง ท้องฟ้า
คัทลียา คัด -ทะ – ลี -ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คุณิตา คุ -นิ -ตา ผู้ทรงคุณความดี
ฆรณี คะ -ระ -นี หญิงแม่เรือน
ฆรวัณณ์ คะ -ระ- วัน เป็นที่ยินดีในบ้าน
งามลักษณ์ งาม -ลัก มีลักษณะงามพร้อม


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ
 

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศศิวิมล สะ -สิ -วิ -มน บริสุทธิ์ราวดวงจันทร์
ศรุตา สะ -รุ – ตา มีความรู้แจ้ง
ศรุตยา สะ -รุด -ตะ -ยา ทำให้รุ่งโรจน์
ศุภรดา สุ -พะ -ระ -ดา ขาวสะอาด
สาธิตา สา- ทิ -ตา ทำให้รู้แจ้ง
สาวิตรี สา -วิด-ตรี พระอาทิตย์
สิตมณี สิด -ตะ -มะ -นี แก้วผลึก
หฤทัย หะ -รึ -ทัย หัวใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึก
หทัยพันธน์ หะ -ทัย -พัน ผูกใจ ตรึงใจ
หิรัณยา หิ – รัน -ยา เงินทอง
เหมวดี เห – มะ -วะ- ดี ขัณฑสกร มีรสหวาน


หมายเหต
ุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น.- 06.00  ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันพุธ ตามกฏเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่าง จากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 ไปแล้วเป็นวันพฤหัสบดี

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.