ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู  ุ ไ ใ โ ั เ แ   นำหน้าชื่อจะมีความมั่งคั่งสมบุรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ศ า ส ห ฬ ฮ               นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง                  นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้         ด ต ถ ท ธ น         ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

สระ ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กัณฐมณี กัน -ทะ -มะ -นี แก้วประดับคอ ของที่รัก
เกวลี เก- วะ -ลี ผู้ที่ศึกษาตลอด ผู้ที่สำเร็จ
คุณามัย คุ-นา-มัย มั่งคั่งในความดี
จามรี จา -มะ-รี ตัวเนื้อทราย ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี ครูของครู อาจารย์ผู้ประเสริฐ
เปรมฤทัย เปรม-รึ-ทัย อิ่มใจ สบายใจ
พิมพ์ใจ พิม-ใจ ประทับใจ
พิมพา พิม-พา ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง
เพลินตา เพลิน-ตา เห็นแล้วน่าชื่นใจ
เพียงออ เพียง-ออ ขลุ่ยชนิดหนิดมีเสียงแหลม
พวงผกา พวง-ผะ-กา ช่อดอกไม้
ภารดี พา-ระ-ดี หญิงสาว
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน เครื่องประดับ คือความงาม
ภัทรสุดา พัด-สุ-ดา หญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
ภัสสร พัด-สอน แสงสว่าง
ภูสุดา พู-สุ-ดา ธิดาแห่งแผ่นดิน
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
วิฬาร วิ-รา แมว
สาวิกา สา-วิ-กา สาวกผู้หญิง
แสงระวี แสง-ระ-วี แสงอาทิตย์


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศิรประภา สิ-ระ -ประ-พา แสงพวยพุ่งจากเศียรผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์
ศรวณีย์ สะ-ระ-วะ-นี พึงได้ยิน ได้ฟัง
ศรัณยา สะ-รัน-ยา ที่พึ่ง ที่พักพิง ความคุ้มครอง
สะการะ สะ-กา-ระ ดอกไม้
สาคเรศ สา-คะ-เรด แม่น้ำ ห้วงน้ำ ทะเล
สายสมร สาย-สะ-หมอน หญิงเป็นที่รักร่วมชีวิต
สกุณา สะ-กุ-นา นก
สุขุมาล สุ -ขุ -มาน ละเอียดอ่อน ตระกุลสูง
เหมหงส์ เหม-หง หงส์ทอง


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มมือ
กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอมชนิดหนึ่ง
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้มีกลีบดอกขาว
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวผุดผาด
แขไข แข-ไข แสงจันทร์
คชภรณ์ คะ- ชะ-พอน เครื่องประดับช้าง
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาไม้เลื้อย
คุลิกา คุ-ลิ-กา ไข่มุก
ครุวาร คะ-รุ-วาน วันพฤหัสบดี วันครู
งามสิรี งาม-สิ-รี ถึงพร้อมด้วยความงาม และสิ่งประเสริฐ


หมายเหตุ
ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กวันพฤหัสบดี ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันศุกร์

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.