ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

0
240
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู  ุ ไ ใ โ ั เ แ   นำหน้าชื่อจะมีความมั่งคั่งสมบุรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ศ า ส ห ฬ ฮ               นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง                  นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้         ด ต ถ ท ธ น         ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

สระ ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กัณฐมณีกัน -ทะ -มะ -นีแก้วประดับคอ ของที่รัก
เกวลีเก- วะ -ลีผู้ที่ศึกษาตลอด ผู้ที่สำเร็จ
คุณามัยคุ-นา-มัยมั่งคั่งในความดี
จามรีจา -มะ-รีตัวเนื้อทราย ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ปาจรีย์ปา-จะ-รีครูของครู อาจารย์ผู้ประเสริฐ
เปรมฤทัยเปรม-รึ-ทัยอิ่มใจ สบายใจ
พิมพ์ใจพิม-ใจประทับใจ
พิมพาพิม-พาชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง
เพลินตาเพลิน-ตาเห็นแล้วน่าชื่นใจ
เพียงออเพียง-ออขลุ่ยชนิดหนิดมีเสียงแหลม
พวงผกาพวง-ผะ-กาช่อดอกไม้
ภารดีพา-ระ-ดีหญิงสาว
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนเครื่องประดับ คือความงาม
ภัทรสุดาพัด-สุ-ดาหญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
ภัสสรพัด-สอนแสงสว่าง
ภูสุดาพู-สุ-ดาธิดาแห่งแผ่นดิน
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ
วิฬารวิ-ราแมว
สาวิกาสา-วิ-กาสาวกผู้หญิง
แสงระวีแสง-ระ-วีแสงอาทิตย์


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศิรประภาสิ-ระ -ประ-พาแสงพวยพุ่งจากเศียรผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์
ศรวณีย์สะ-ระ-วะ-นีพึงได้ยิน ได้ฟัง
ศรัณยาสะ-รัน-ยาที่พึ่ง ที่พักพิง ความคุ้มครอง
สะการะสะ-กา-ระดอกไม้
สาคเรศสา-คะ-เรดแม่น้ำ ห้วงน้ำ ทะเล
สายสมรสาย-สะ-หมอนหญิงเป็นที่รักร่วมชีวิต
สกุณาสะ-กุ-นานก
สุขุมาลสุ -ขุ -มานละเอียดอ่อน ตระกุลสูง
เหมหงส์เหม-หงหงส์ทอง


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มมือ
กฤษณากริด-สะ-หนาไม้หอมชนิดหนึ่ง
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้มีกลีบดอกขาว
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวผุดผาด
แขไขแข-ไขแสงจันทร์
คชภรณ์คะ- ชะ-พอนเครื่องประดับช้าง
เครือวัลย์เครือ-วันเถาไม้เลื้อย
คุลิกาคุ-ลิ-กาไข่มุก
ครุวารคะ-รุ-วานวันพฤหัสบดี วันครู
งามสิรีงาม-สิ-รีถึงพร้อมด้วยความงาม และสิ่งประเสริฐ


หมายเหตุ
ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กวันพฤหัสบดี ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันศุกร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.