ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู  ุ ไ ใ โ ั เ แ   นำหน้าชื่อจะมีความมั่งคั่งสมบุรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ศ า ส ห ฬ ฮ               นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง                  นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้         ด ต ถ ท ธ น         ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

สระ ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กัณฐมณีกัน -ทะ -มะ -นีแก้วประดับคอ ของที่รัก
เกวลีเก- วะ -ลีผู้ที่ศึกษาตลอด ผู้ที่สำเร็จ
คุณามัยคุ-นา-มัยมั่งคั่งในความดี
จามรีจา -มะ-รีตัวเนื้อทราย ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ปาจรีย์ปา-จะ-รีครูของครู อาจารย์ผู้ประเสริฐ
เปรมฤทัยเปรม-รึ-ทัยอิ่มใจ สบายใจ
พิมพ์ใจพิม-ใจประทับใจ
พิมพาพิม-พาชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง
เพลินตาเพลิน-ตาเห็นแล้วน่าชื่นใจ
เพียงออเพียง-ออขลุ่ยชนิดหนิดมีเสียงแหลม
พวงผกาพวง-ผะ-กาช่อดอกไม้
ภารดีพา-ระ-ดีหญิงสาว
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนเครื่องประดับ คือความงาม
ภัทรสุดาพัด-สุ-ดาหญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
ภัสสรพัด-สอนแสงสว่าง
ภูสุดาพู-สุ-ดาธิดาแห่งแผ่นดิน
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ
วิฬารวิ-ราแมว
สาวิกาสา-วิ-กาสาวกผู้หญิง
แสงระวีแสง-ระ-วีแสงอาทิตย์


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศิรประภาสิ-ระ -ประ-พาแสงพวยพุ่งจากเศียรผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์
ศรวณีย์สะ-ระ-วะ-นีพึงได้ยิน ได้ฟัง
ศรัณยาสะ-รัน-ยาที่พึ่ง ที่พักพิง ความคุ้มครอง
สะการะสะ-กา-ระดอกไม้
สาคเรศสา-คะ-เรดแม่น้ำ ห้วงน้ำ ทะเล
สายสมรสาย-สะ-หมอนหญิงเป็นที่รักร่วมชีวิต
สกุณาสะ-กุ-นานก
สุขุมาลสุ -ขุ -มานละเอียดอ่อน ตระกุลสูง
เหมหงส์เหม-หงหงส์ทอง


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มมือ
กฤษณากริด-สะ-หนาไม้หอมชนิดหนึ่ง
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้มีกลีบดอกขาว
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวผุดผาด
แขไขแข-ไขแสงจันทร์
คชภรณ์คะ- ชะ-พอนเครื่องประดับช้าง
เครือวัลย์เครือ-วันเถาไม้เลื้อย
คุลิกาคุ-ลิ-กาไข่มุก
ครุวารคะ-รุ-วานวันพฤหัสบดี วันครู
งามสิรีงาม-สิ-รีถึงพร้อมด้วยความงาม และสิ่งประเสริฐ


หมายเหตุ
ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กวันพฤหัสบดี ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันศุกร์

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.