ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ใชัอักษร                ด ต ถ ท ธ น                    นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร                ศ ษ ส ห ฬ ฮ                   นำหน้าชื่อ จะมีผุ้อุปถัมภ์สมบูรณ ์
ใช้อักษร                บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม              นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้สระ       ะ า อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ เ แ    ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย    
(ยกเว้นไม้หันอากาศ และ การันต์ )

อักษร ด ต ถ ท ธ น นำหน้าชื่อ

ชื่อ
อ่านว่า
หมายถึง
ดวงหทัย ดวง – หะ – ทัย ดวงใจ
ตวงรัตน์ ตวง -รัด เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
ตันหยงตัน – หยง ดอกพิกุล
ทักษพรทัก -สะ -พอน กำไลใส่ข้อพระหัตถ์เจ้า
ทษพรทด -สะ -พอน พรสิบประการ
นนทกรนน -ทะ -กอน สร้างความสุข
นภจรนะ -พะ – จอน ผู้ไปในฟ้า คือ เทวดา นก ลม
นภสรนะ – พะ -สอน เมฆ
นรมนนะ -ระ -มน เป็นที่รักของคน
นวลหงนวน- หง หญิงผู้มีความสวยงาม
นวรัตน์นะ -วะ -รัด แก้วมณีเก้าประการ
นันทวันนัน – ทะ -วัน ชื่อสวนของพระอินทร์
นภัสวรรณนะ – พัด – สะ -วัน สีฟ้า


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศกลวรรณสะ – กน – วัน หญิงผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
ศศธรสะ -สะ -ทอน ผู้มีรูปกระต่าย คือดวงจันทร์
ศศลักษ์สะ -สะ -ลัก ดวงจันทร
สยมพรสะ -หยม -พอน การเลือกเอาเอง
สัชฌกรสัด – ชะ -กอน ช่างเงิน
สัตตบงกชสัด -ตะ -บง -กด บัวสีแดง
สหฤทัยสะ – หะ – รึ – ทัย มีใจอันประเสริฐ
สัจจพรสัด- จะ – พอน พรอันเป็นจริง สิ่งประเสริฐ
หรรษลักษณ์หัด – สะ -ลัก มีคุณลักษณะอันร่าเริง เบิกบาน
หทัยภัทรหะ – ทัย -พัด จิตที่ดีงาม เป็นสุขใจ
หอมจันทร์หอม – จัน กล้วยชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม


อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บัณฑรวรรณบัน -ทะ – ระ -วัน พลอยสีขาวเหลือง
บงกชพรบง – กด -พอน ดอกบัวอันประเสริฐ
ปัทมวรรณปัด – ทะ -มะ -วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
ปัณรสปัน -นะ – รด ที่ 15 หรือ ดิถี 15 ค่ำ
ผจงรักษ์ผะ -จง -รัก ตั้งใจดูแลพิทักษ์
พัชรมัยพัก – ชะ -ระ -มัย แข็งดั่งเพชร
พรจรัสพอน – จะ -หรัด พรอันประเสริฐรุ่งเรือง
ภัทรกันย์พัด -ทะ ระ -กัน หญิงผู้มีคุณงามความดี
มณฑารพมน – ทา – รบ ต้นไม้ในเมืองสวรรค์
มัทวันมัด – ทะ -วัน ความเบิกบาน

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.