ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ใชัอักษร                ด ต ถ ท ธ น                    นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร                ศ ษ ส ห ฬ ฮ                   นำหน้าชื่อ จะมีผุ้อุปถัมภ์สมบูรณ ์
ใช้อักษร                บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม              นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้สระ       ะ า อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ เ แ    ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย    
(ยกเว้นไม้หันอากาศ และ การันต์ )

อักษร ด ต ถ ท ธ น นำหน้าชื่อ

ชื่อ
อ่านว่า
หมายถึง
ดวงหทัย ดวง – หะ – ทัย ดวงใจ
ตวงรัตน์ ตวง -รัด เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
ตันหยง ตัน – หยง ดอกพิกุล
ทักษพร ทัก -สะ -พอน กำไลใส่ข้อพระหัตถ์เจ้า
ทษพร ทด -สะ -พอน พรสิบประการ
นนทกร นน -ทะ -กอน สร้างความสุข
นภจร นะ -พะ – จอน ผู้ไปในฟ้า คือ เทวดา นก ลม
นภสร นะ – พะ -สอน เมฆ
นรมน นะ -ระ -มน เป็นที่รักของคน
นวลหง นวน- หง หญิงผู้มีความสวยงาม
นวรัตน์ นะ -วะ -รัด แก้วมณีเก้าประการ
นันทวัน นัน – ทะ -วัน ชื่อสวนของพระอินทร์
นภัสวรรณ นะ – พัด – สะ -วัน สีฟ้า


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศกลวรรณ สะ – กน – วัน หญิงผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
ศศธร สะ -สะ -ทอน ผู้มีรูปกระต่าย คือดวงจันทร์
ศศลักษ์ สะ -สะ -ลัก ดวงจันทร
สยมพร สะ -หยม -พอน การเลือกเอาเอง
สัชฌกร สัด – ชะ -กอน ช่างเงิน
สัตตบงกช สัด -ตะ -บง -กด บัวสีแดง
สหฤทัย สะ – หะ – รึ – ทัย มีใจอันประเสริฐ
สัจจพร สัด- จะ – พอน พรอันเป็นจริง สิ่งประเสริฐ
หรรษลักษณ์ หัด – สะ -ลัก มีคุณลักษณะอันร่าเริง เบิกบาน
หทัยภัทร หะ – ทัย -พัด จิตที่ดีงาม เป็นสุขใจ
หอมจันทร์ หอม – จัน กล้วยชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม


อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
บัณฑรวรรณ บัน -ทะ – ระ -วัน พลอยสีขาวเหลือง
บงกชพร บง – กด -พอน ดอกบัวอันประเสริฐ
ปัทมวรรณ ปัด – ทะ -มะ -วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
ปัณรส ปัน -นะ – รด ที่ 15 หรือ ดิถี 15 ค่ำ
ผจงรักษ์ ผะ -จง -รัก ตั้งใจดูแลพิทักษ์
พัชรมัย พัก – ชะ -ระ -มัย แข็งดั่งเพชร
พรจรัส พอน – จะ -หรัด พรอันประเสริฐรุ่งเรือง
ภัทรกันย์ พัด -ทะ ระ -กัน หญิงผู้มีคุณงามความดี
มณฑารพ มน – ทา – รบ ต้นไม้ในเมืองสวรรค์
มัทวัน มัด – ทะ -วัน ความเบิกบาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.