สตอรี่สยาม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ใช้อักษร  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ          นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ   ชื่อเสียง   เกียรติยศ
ใช้อักษร  ย  ร  ล  ว                    นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร  ด  ต  ถ  ท  ธ  น            นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ


งดเว้นการใช้อักษร   ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ   ร่วมอยู่ในชื่อ  เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร    จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จิรกฤต จิ – ระ – กริด ผู้สืบทอดอันยาวนาน
จิรันตน์ จิ – รัน ใหม่
จิตวัต จิต – ตะ – วัด ผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิระวัน จิ – ระ – วัน ผู้มีอายุยืนยาว
จตุรวิทย์ จะ – ตุ – ระ -วิด เก่งกาจในพระเวทย์
จิรายุ จิ – รา – ยุ มีอายุยืน
จิตรภานุ จิต – พา – นุ พระอาทิตย์
จิตรภณ จิด – ตะ – พน พูดดี พูดไพเราะ
เจตพล เจ – ตะ – พน ผู้มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจตน์ เจด ความคิด
ฉัตริน ฉัด – ตะ – ริน ผู้มีความสูงส่ง
ฉัตรจัก ฉัด – จัก ปูมโหราศาสตร์
ฉันทวัฒน์ ฉัน-ทะ -วัด มีความอิ่มเเอิบใจ
ฉันทัช ฉัน- ทัด ให้เกิดความพอใจ
ชวนากร ขะ -วะ – นา -กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชาคร ชา- คอน ผู้เพียรพยายาม
ชญานิน ชะ – ยา – นิน นักปราชญ์
ชัยธวัช ชัย – ทะ- วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชินดนัย ชิน – ดะ -นัย บุตรผู้ชนะ
ชนุดม ชะ- นุ – ดม คนที่สูงสุด

 

อักษร    ย ร ล ว    นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยิ่งพันธุ์ ยิ่ง – พัน ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์
ยตนา ยด – ตะ – นา มีความพากเพียรดียิ่ง
รณกฤต รน – นะ -กริด นักต่อสู้ที่เก่งกาจ
รัตนทัต รัด – ตะ -นะ -ทัด บุคคลเรืองนาม
รุจิกร รุ -จิ -กอน ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
ลาภวัต ลาบ -พะ -วัด ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
วิวรรธน์ วิ -วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง
วัชรากร วัด – ชะ -รา -กอน บ่อเพชร ขุมทรัพย์
วรกิจ วอ – ระ -กิจ กิจอันประเสริฐ
วรดนัย วอ -ระ – ดะ- นัย ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วโรดม วะ – โร – ดม ผู้ประเสริฐ

 

อักษร   ด   ต   ถ   ท   ธ   น   นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดนุนัย ดะ – นุ – นัย บุรุษผู้สง่างาม
ดุลยวัต ดุน -ยะ -วัด ผู้มีความเที่ยงธรรม
เดโชชัย เด – โช -ชัย ผู้มีชัยชนะด้วยอำนาจบารมี
ตนุวร ตะ -นุ -วอน ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
เตชิษฏ์ เต – ชิด ผู้มีความสดใสเปล่งปลั่ง
ถิรวัฒน์ ถิ – ระ -วัด
ทีปกร ที -ปะ -กอน รัศมีดั่งพระอาทิตย์
ธนาตย์ ทะ – นาด ผู้มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย
นฤวร นะ – รึ -วอน ผู้มีความประเสริฐ
นิโลบล นิ – โล – บน แก้วมีค่าสีคราม, บัวชนิดหนึ่ง
นิติพล นิ – ติ -พน มีความสามารถทางกฏหมาย
นโรดม นะ – โร – ดม เป็นพระราชา

 

 

Exit mobile version