จอดรถตากแดดไว้แล้วกระจกบังลมหน้าแตกเป็นเพราะอะไร

จริงๆ แล้วที่กระจกแตกคงจะไม่ใช่เพราะการจอดรถไว้ท่ามกลางแสงแดด เพราะการได้
รับความร้อนจากแสงแดดนั้นเป็นสภาวะปกติ บริษัทผู้ผลิต ทั้งกระจกบังลมและตัวรถต้อง
ออกแบบกระจกและส่วนควบต่างๆ ให้สามารถทนต่อความร้อนดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้ว
ไม่ว่าอัตราการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน หรือรูปร่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สาเหต
ุที่แท้จริงน่าจะมาจาก 3 ประการคือ

ประการแรก ซึ่งพบได้บ่อยมาก แต่ผู้ใช้รถมักจะไม่ทราบนั่นคือ กระจกบังลมหน้าได้รับ
ความเครียดจนทำลายความแข็งแรงของกระจกให้หมดไป แต่ไม่ปรากฎร่องรอยใดๆ
กรณีดังกล่าวนั้น ได้แก่ การโดนกระแทกโดยวัสดุขนาดเล็ก เช่น ก้อนหินที่กระเด็นมา
จากการดีดของยางจากรถคันหน้าเป็นต้น ในขณะที่ก้อนหินขนาดเล็กกระทบผิวหน้าของ
กระจกนั้น ถ้าการกระทบมีมุมที่ค่อนข้างชัน แรงกระแทกที่เกิดขึ้นก็จะมีมากทำให้เกิด
รอยร้าวเล็กๆ ขึ้นในเนื้อกระจกและรอยร้าวนี้มีขนาดเล็กมากจนอาจมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น หรือถ้าการกระทบกระทำด้วยมุมที่ค่อนข้างลาดลง ก็จะทำให้ผิวหน้าของกระจก
กะเทาะออกเป็นรอยเล็กๆ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อกระจก
ได้รับความร้อนจากแสงแดด กระจกก็จะขยายตัว ซึ่งในสภาวะปกติการขยายตัวของกระจก
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น แต่ถ้ากระจกนั้นมีรอยร้าว
หรือกะเทาะการขยายตัวก็จะไม่สม่ำเสมอ รอยร้าวหรือรอยกะเทาะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
ทำให้กระจกแผ่นนั้นแตก

ประการที่สอง กระจกที่แตกเป็นกระจกที่ติดตั้งเข้าไปใหม่แทนกระจกแผ่นเดิมที่แตกอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการติดตั้งนั้นกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ก็กรอบกระจกที่เป็นส่วน
หนึ่งของตัวถังได้รับการซ่อมหลังจากการเกิดอุบัติเหตุไว้ไม่ได้ขนาด การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
เป็นไปได้ตั้งแต่ ชนิด ขนาด และตำแหน่งของกาวที่ใช้ ไปจนถึงการวางกระจก ระยะเวลา
ที่รอให้กาวเซ็ตตัว และการประกอบคิ้วยางเข้าที่เลยทีเดียว การเว้นช่องขอบกระจกไว้แคบ
เกินไปหรือวางกระจกไม่ได้ฉาก เป็นเหตุให้กระจกอาจเกิดการบิดตัวระหว่างที่ขยายตัว
เมื่อเกิดความร้อนจนเกิดการแตกร้าวขึ้นได้ ดังนั้นการเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าจึงควร
กระทำโดยช่างที่มีความชำนาญและใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น

ประการที่สาม เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตกระจก แต่พบได้น้อยมาก
เนื่องจากกระจกที่ผลิตขึ้นจะถูกตรวจสอบจากเครื่องมือที่เรียกว่า โมลด์ เกจ ทุกแผ่น
ถ้ากระจกแผ่นใดไม่ได้ขนาด ทั้งในส่วนของมิติและความโค้งจะถูกคัดออก ส่วนการประ
กอบกระจกเข้ากับตัวรถ ส่วนใหญ่จะกระทำด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการฉีดกาวลงบนขอบกระจกก่อนการติดตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ความแม่นยำทั้ง
ขนาดความหนาของกาวและระยะห่างจากขอบกระจก

สาเหตุที่ทำให้กระจกแตกเมื่อโดนความร้อนสูง ก็คือ กระจกมีความผิดปกติอยู่ก่อนแล้ว
ทำให้ไม่สามารถขยายตัวได้ตามสัดส่วนที่เป็นจริง สำหรับกระจกที่ไม่มีความผิดปกติ
อะไร จะสามารถทนต่อความร้อนจากแสงแดดได้

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.