ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ     นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใชัอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ    นำหน้าชื่อ       จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์ ใช้สระ    ั ะ า อิ อึ อึ...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ใช้อักษร   จ ฉ ช ซ ฌ ญ         นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ      จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์ ใช้อักษร   ด ต ถ ท...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู  ุ ไ ใ โ ั เ แ   นำหน้าชื่อจะมีความมั่งคั่งสมบุรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้อักษร        ศ า ส ห...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน งดเว้นการใช้อักษร บ ป ผ พ ฤ ภ ม ร่วมอยู่ในชื่อเพราะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย ชื่อ อ่านว่า หมายถึง กชกร กด- ชะ-กอน กระพุ่มมือไหว้ กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก กัณฐิกา กัน-ทิ-กา สร้อยคอ กันตยา กัน-ตะ-ยา สาวสวย เป็นสุข กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้มีความสามารถ กสิณา ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ กวิติ กะ-วิ-ติ วธีรจนาคำประพันธ์ กุลรัตน์ กุน-รัด รัตนะ วงค์ตระกูล กุลชา กุน-ละ-ชา ผู้มีสกุลดี กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีผู้มีสกุล กุลนันทน์ กุน-ละ-นัน เป็นที่ยินดีของวงค์ตระกูล เกวลิน เก-วะ-ลิน มีความรู้พิเศษ เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน เกตนิกา เกด-นิ-กา เป็นหลักฐาน ผู้มีเหย้าเรือน ชลธิชา ชน-ทิ-ชา พระลักษณ์ ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์ ฐิตินันท์ ทิ-ติ-นัน ผู้มีความชื่นชมยินดีคงทน ณัฐกุล นัด-ทะ-กุล ตระกูลนักปราชญ์ ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินขอผู้เกิด ธญานี ทะ-ยา-นี สตรีผู้เป็นปราชญ์ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีให้ทรัพย์ ธนารักษ์ ทะ-นา-รัก ผู้รักษาเงิน นิศานาถ นิ-สา-นาด พระจันทร์ รัศนีกร รัด-ชะ-นี-กอน พระจันทร์ วนิดา <วะ-นิ-ดา> หญิงสาว หญิงที่รัก วิมลวรรณ วิ-มน-วัน ผู้มีผิวพรรณงาม วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มัลักษณะงาม วารุณี วา-รุ-นี เทพีแห่งเหล้า ศกลรัตน์ สะ-กน-รัด เพชรบริสุทธิ์ ศศิธร สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์ สาลิณี สา-ลิ-นี ชื่อฉันท์อย่างหนึ่งมีกำหนด 11 พยางศ์ สาวิตรี สา-วิด-ตรี คำสดุดีของพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด หญิงที่ดีเลิศ สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี เทวดา อรนิชา ออน-นิ-ชา สตรีบริสุทธิ์ อโรญา อะ-โร-ยา ไร้โรค  
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ใช้อักษร        ย ร ล ว             นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง         นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์ ใช้อักษร        ศ ษ ส ห...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ใช้อักษร     บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ     จะมีความมั่นคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้สระ        ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ใชัอักษร                    ด ต ถ ท ธ น                            นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้อักษร                    ศ ษ ส ห ฬ ฮ                           นำหน้าชื่อ จะมีผุ้อุปถัมภ์สมบูรณ ์ ใช้อักษร                    บ ป ผ ฝ พ...
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ใช้อักษร    ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ       นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม ใช้อักษร    ย ร ล ว               นำหน้าชื่อ     จะมากด้วยผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน ใช้อักษร   ด ต ถ ท ธ น          นำหน้าชื่อ       ...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ใช้อักษร      ย ร ล ว              นำหน้าชื่อ        จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้อักษร      จ ฉ ช ซ ฌ ญ      นำหน้าชื่อ        จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต ใช้สระ   ะ า  อิ อี อึ อื...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ค ง         นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้อักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต ใช้อักษร        ด...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ อ         นำหน้าชื่อ          จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้อักษร      จ ฉ ช ซ ฌ ญ          นำหน้าชื่อ          จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต ใช้อักษร      ก ข ค ฆ ง             ...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อ อ่านว่า หมายถึง กริช กริด มีดสองคม รูปคดปลายแหลม กำธร กำ-ทอน สนั่นหวั่นไหว ไกรสร ไกร-สอน สิงโต ชนชิต ชน-ขิด ผู้ชนะทรัพย์ ชวนิล ชะ-วะ-นิน พายุ ชโรธร ชะ-โร-ทอน ปมน้ำ ทะเล ณัฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ ไตรทศ ไต-ทด บริวารพระอินทร์ ทิวากร ทิ-วา-กอน ดวงอาทิตย์ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง ผู้ทรงไว้ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด ร่ำรวย ธนกร ทะ-นะ-กอน ผู้สร้างทรัพย์ นรินทร์ นะ-ริน พระราชา นทีธร นะ-ที-ทอน ผู้ทรงแม่น้ำ โยธิน โย-ทิน นักรบ ทหาร รวี ระ-วี พระอาทิตย์ วิทูร วิ-ทูน ผู้มีปัญญาฉลาด วิศาล วิ-สาน กว้างขวาง วศิน วะ-สิน ผู้ชนะตนเองได้ ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืนมั่นคง ศรายุธ สะ-รา-ยุด อาวุธ คือ ลูกศร ศรัณย์ สะ-รัน ซึ่งเป็นที่พึ่ง ศักรินทร์ สัก-กะ-ริน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก อำนาจทิพย์ สรยุทธ์ สอ-ระ-ยุด ต่อสู้กันด้วยลูกศร สาธิต สา-ทิด มีความสำเร็จ สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ให้ผล ให้ความสำเร็จ สุธากร สุ-ทา-กอน บ่อแห่งน้ำทิพย์ สุรจิต สุ-ระ-จิด ใจกล้า นักรบ อจลวิชญ์ อะ-จน-วิด มีความรู้ ไม่หวั่นไหว อนวัช อะ-นะ-วัด หาที่ติมิได้ อนนต์ อะ-นน ไม่มีที่สิ้นสุด อนลัช อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน อนาวิล อะ-นา-วิน ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง อติชาต อะ-ติ-ชาด ผู้ที่เกิดมาดี อนุทัย อะ-นุ-ทัย ความกรุณา ความใจดี อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม  
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ใช้อักษร           บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม     นำหน้าชื่อ       จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้อักษร          ก ข ค ฆ ง               นำหน้าชื่อ       จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต ใช้อักษร          ศ ษ ส ห...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร ใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น              นำหน้าชื่อ         จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ   ...
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ใช้อักษร       ณ ย ร ล ว                 นำหน้าชื่อ    จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ ฮ              นำหน้าชื่อ    จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต ใช้อักษร       บ ป ผ ฝ...